ธีระเชาวพัฒน์ฐ., and เจริญกุลน. “แนวทางการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนในเครือมูลนิธิ คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย GUIDELINES FOR MANAGEMENT OF STUDENT AFFAIRS OF SCHOOLS UNDER THE ST. GABRIEL’S FOUNDATION OF THAILAND”. An Online Journal of Education, Vol. 11, no. 4, Dec. 2018, pp. 697-11, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/161362.