ศิริโชติณ., and ตังธนกานนท์ก. “ปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิธีการประเมินตนเองและความสามารถทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อ พัฒนาการทักษะปฏิบัติการทดลองของนักเรียน THE INTERACTION BETWEEN SELF ASSESSMENT METHODS AND SCIENCE ABILITY ON EXPERIMENTAL SKILL DEVELOPMENT OF STUDENTS”. An Online Journal of Education, Vol. 11, no. 4, Dec. 2018, pp. 712-28, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/161373.