ไทยเจริญเ., and แกมเกตุว. “การพัฒนาแบบสอบวินิจฉัยมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนแบบเลือกตอบสามระดับ วิชาชีววิทยาของนิสิตฝึกสอน A DEVELOPMENT OF THREE – TIER DIAGNOSTIC TESTS BASED ON MISCONCEPTIONS IN BIOLOGY OF PRE – SERVICE TEACHERS”. An Online Journal of Education, Vol. 11, no. 4, Dec. 2018, pp. 761-76, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/161404.