เพชรนทีส., and ศิริภิรมย์ว. “สภาพการบริหารกิจการนักเรียนของอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย STATE OF STUDENT AFFAIRS ADMINISTRATION OF ISLAMIC COLLEGE OF THAILAND”. An Online Journal of Education, Vol. 11, no. 4, Dec. 2018, pp. 804-19, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/161418.