ศรีเทพว., and วิเศษศิริป. “ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข การบริหารแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา โรงเรียนเทศบาลขยายโอกาส: กรณีศึกษา โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา The Problems, Obstacles and Problem-Solving Guidelines for Community Participative Administration in Education of Trang Expanding Opportunity Municipal Schools: A Case Study of Hoiyod Municipal School”. An Online Journal of Education, Vol. 11, no. 4, Dec. 2018, pp. 820-34, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/161422.