พิทยะภัทร์ร., and สุเมตติกุลป. “การศึกษาการบริหารบุคลากรครูของโรงเรียนกวดวิชาในกรุงเทพมหานคร A Study of Teacher Management of Tutoring Schools in Bangkok”. An Online Journal of Education, Vol. 11, no. 4, Dec. 2018, pp. 847-61, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/161430.