นามสนิทอ., and จิตระดับส. “การวิเคราะห์เนื้อหาเรื่องประชาธิปไตยในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมในระดับประถมศึกษา A CONTENT ANALYSIS OF DEMOCRACY IN SOCIAL STUDIES, REIGION AND CULTURE IN ELEMENTARY LEVEL”. An Online Journal of Education, Vol. 11, no. 4, Dec. 2018, pp. 917-28, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/161672.