ผลพลก., and ชูประวัติเ. “สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดกระซ้าขาวตามมาตรฐานเทคโนโลยีทางการศึกษาสำหรับผู้เรียน”. An Online Journal of Education, Vol. 14, no. 2, Dec. 2019, p. OJED1402029 (10 pages), https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/186185.