ทีเจริญ ช., and ชูประวัติ เ. “สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8”. An Online Journal of Education, vol. 14, no. 2, Dec. 2019, p. OJED1402050 (12 pages), https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/193488.