ป้อมประสิทธิ์ว., ชลาภิรมย์บ., and ติงศภัทิย์ส. “ผลการใช้กิจกรรมพลศึกษาตามแนวคิดการกำกับตนเองเพื่อลดพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น”. An Online Journal of Education, Vol. 14, no. 2, Dec. 2019, p. OJED1402052 (11 pages), https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/195587.