เชิดชูศิลป์อ., and บางชวดด. “แนวทางการเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองผ่านกิจกรรม Rap Battle”. An Online Journal of Education, Vol. 14, no. 2, July 2019, p. OJED1402002 (15 pages), https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/205285.