จิตวิลัยจ., and รัตนอุบลอ. “ผลการจัดกระบวนการการศึกษานอกระบบโรงเรียนโดยใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านเป็นฐานที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุและเยาวชน”. An Online Journal of Education, Vol. 14, no. 2, Aug. 2019, p. OJED1402023 (12 pages), https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/221363.