เจริญผลจ., and คล้ายสังข์จ. “การพัฒนาระบบวิดีโอสตรีมมิงแบบปฏิสัมพันธ์ ตามแนวคิดเกมมิฟิเคชันร่วมกับการเรียนแบบรอบรู้ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการกำกับตนเองสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต DEVELOPMENT OF AN INTERACTIVE VIDEO STREAMING SYSTEM BASED ON GAMIFICATION C”. An Online Journal of Education, Vol. 11, no. 4, Apr. 2017, pp. 47 -64, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/84192.