ทองสะอาดน., and สุชีวะศ. “การพัฒนากระบวนการประเมินทักษะปฏิบัติการเคมี โดยใช้แนวคิดการสืบสอบที่มีการแนะแนวทางสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น A DEVELOPMENT OF CHEMICAL LABORATORY SKILLS ASSESSMENT PROCESS USING GUIDE-INQUIRY APPROACH FOR SECONDARY SCHOOL STUDENTS”. An Online Journal of Education, Vol. 11, no. 4, Apr. 2017, pp. 80 -92, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/84452.