ญาณะคำศ., and อัครพุทธพงศ์ป. “การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ตามนโยบาย ‘ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้’ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร A STUDY ON THE STATE AND PROBLEMS OF SCHOOL CURRICULUM ADMINISTRATION PURSUANT TO....”. An Online Journal of Education, Vol. 11, no. 4, 1, pp. 117 -28, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/84472.