มุตะพัฒน์อ., and ศิริภิรมย์ว. “ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกองค์กรของครูโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร FACTORS RELATED TO ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIORS OF PRIVATE SCHOOL TEACHERS IN BANGKOK”. An Online Journal of Education, Vol. 11, no. 4, Apr. 2017, pp. 146 -2, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/84624.