ทองส., and วิเศษศิริป. “การศึกษากรอบแนวคิดคุณลักษณะภาวะผู้นำของผู้อำนวยการโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานศึกษาธิการ เยาวชนและกีฬา กรุงพนมเปญ ในประเทศกัมพูชา THE STUDY OF CONCEPTUAL FRAMEWORK OF LEADERSHIP CHARACTERISTICS OF PRIMARY SCHOOL PRINCIPALS UNDER THE JURISDICTION...”. An Online Journal of Education, Vol. 11, no. 4, Apr. 2017, pp. 180 -96, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/84633.