ไกรดิษฐ์พ., and วิเศษศิริป. “กระบวนการบริหารโรงเรียนที่ทำให้เกิดการพัฒนาแบบก้าวกระโดด: โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี THE ADMINISTRATIVE PROCESS FOR BREAKTHROUGH IMPROVEMENT SCHOOLS : SCHOOLS...”. An Online Journal of Education, Vol. 11, no. 4, Apr. 2017, pp. 211 -26, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/84690.