ประสิทธิ์พรพงศ์ช., and อุสาโหช. “การศึกษาประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนวีรศิลป์ จังหวัดกาญจนบุรี A STUDY OF THE EFFECTIVENESS OF THE ACADEMIC AFFAIRS ADMINISTRATION IN VEERASILP SCHOOL KANCHANABURI PROVINCE”. An Online Journal of Education, Vol. 11, no. 4, Apr. 2017, pp. 227 -42, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/84709.