มุมทองว., and ไตรวิจิตรคุณด. “การศึกษาระดับความรักชาติของนักเรียนและสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ A STUDY OF STUDENTS’ PATRIOTISM AND STATE OF INSTRUCTION IN HISTORY SUBJECT”. An Online Journal of Education, Vol. 11, no. 4, Apr. 2017, pp. 280 -96, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/84717.