ชุมพงศ์ช., and แกมเกตุว. “การวิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหตุและผลของการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษา กับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี AN ANALYSIS OF A CAUSE AND EFFECT MODEL OF UNDERGRADUATE STUDENT-ADVISOR INTERACTION”. An Online Journal of Education, Vol. 11, no. 4, Apr. 2017, pp. 297 -12, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/84723.