แทนกองน., and สุดรุ่งจ. “การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานของกระบวนการนิเทศการสอน ของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม A STUDY OF THE STATE AND PROBLEMS OF INSTRUCTIONAL SUPERVISION PROCESS OPERATION OF ASSUMPTION CONVENT SILOM SCHOOL”. An Online Journal of Education, Vol. 11, no. 4, Apr. 2017, pp. 329 -39, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/84737.