ฉายาบรรณ์ว., and หลาวทองณ. “อิทธิพลของรูปแบบข้อสอบที่มีต่อความตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลการวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ตามแนวทางพิซ่า: การประยุกต์ใช้การตรวจสอบอิทธิพลของวิธีการวัดด้วยเทคนิคซีทีซียูและเทคนิคซีทีซีเอ็ม EFFECTS OF ITEM FORMATS ON CONSTRUCT VALIDITY OF PISA-LIKED....”. An Online Journal of Education, Vol. 11, no. 4, Apr. 2017, pp. 356 -73, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/84745.