สุนทราวรรณธ., and สุเมตติกุลป. “การศึกษาการติดตามผลการอบรมหลักสูตร พี่สอนน้องเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาชีพ สายปฏิบัติการวิชาชีพบุคคล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย A FOLLOW-UP STUDY OF A MENTORING COURSE ON THE PROFESSIONAL LEARNING NETWORK OF PROFESSIONALS OPERATING LINE AT...”. An Online Journal of Education, Vol. 11, no. 4, Apr. 2017, pp. 389 -01, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/84756.