หมุนรอดส., and สุดรุ่งจ. “การศึกษาความต้องการการนิเทศการสอนของครูผู้สอนที่จัดการเรียนการสอนแบบ STEM ในโครงการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี A STUDY OF INSTRUCTIONAL SUPERVISION NEEDS OF TEACHERS TEACHING STEM IN THE PROJECT OF KING MONGKUT’S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY...”. An Online Journal of Education, Vol. 11, no. 4, Apr. 2017, pp. 93 - 105, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/84942.