จิตสกูลส., and บุญญานันต์โ. “แนวทางการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์กราฟิกในหลักสูตรศิลปศึกษา โดยใช้แนวคิดห้องเรียนกลับด้านเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง GUIDELINES FOR COMPUTER GRAPHIC INSTRUCTION MANAGEMENT TO DEVELOP SELF-DIRECTED LEARNING IN ART EDUCATION BY USING FLIPPED...”. An Online Journal of Education, Vol. 11, no. 4, June 2017, pp. 432 -49, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/90051.