ถิรมงคลจิตศุภกร, and ลัญฉวรรธนะกรฉัตรวรรณ์. “ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดเกมิฟิเคชัน เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 EFFECTS OF ORGANIZING LEARNING ACTIVITIES IN SCIENCE BASED ON GAMIFICATION CONCEPT TO ENHANCE LEARNING MOTIVATION OF GRADE 2 STUDENTS”. An Online Journal of Education 11, no. 4 (December 20, 2018): 450-464. Accessed February 23, 2020. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/161190.