เพ็งไซวังลี, and อันทิวโรทัยพรทิพย์. “กระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนผานม เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว KNOWLEDGE MANAGEMENT PROCESS FOR CULTURAL TOURISM SITE DEVELOPMENT OF PHANOM COMMUNITY IN LUANG PRABANG DISTRICT, LAO PEOPLE’S DEMORATIC REPUBLIC”. An Online Journal of Education 11, no. 4 (December 20, 2018): 465-483. Accessed September 27, 2020. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/161196.