ตาปราบภูมิพัฒน์, and คล้ายมงคลยุรวัฒน์. “การศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนในสาระพีชคณิตของครูคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา A STUDY OF CONDITION OF ALGEBRA INSTRUCTION OF ELEMENTARY MATH TEACHERS”. An Online Journal of Education 11, no. 4 (December 20, 2018): 501-516. Accessed September 27, 2020. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/161208.