ปุญญมาโนชญ์ภาณุพงษ์, and สงครามเนาวนิตย์. “ผลของการใช้วิธีการสอนแบบอุปนัยบนเว็บโดยใช้อินโฟกราฟิกที่มีต่อความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีแบบการคิดต่างกัน EFFECTS OF AN INDUCTIVE METHOD ON WEB USING INFOGRAPHIC ON CONCEPTUAL THINKING ABILITY OF LOWER SECONDARY SCHOOL STUDENTS WITH DIFFERENT COGNITIVE STYLES”. An Online Journal of Education 11, no. 4 (December 20, 2018): 517-530. Accessed September 27, 2020. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/161217.