ทัพมาลีพัชราภรณ์, and มาดิลกโกวิทจรูญศรี. “ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการใช้เวลาว่างของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต FACTORS AFFECTING THE EFFICIENCY OF LEISURE TIME USE AMONG LOWER SECONDARY SCHOOL STUDENTS TO DEVELOP LIFE SKILLS”. An Online Journal of Education 11, no. 4 (December 20, 2018): 531-541. Accessed September 24, 2020. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/161228.