อิทธิพงศ์จิดาภา, and อุสาโหชญาพิมพ์. “แนวทางการบริหารโรงเรียนอนุบาลเอกชนสองภาษาในกรุงเทพมหานคร Guidelines for Management of the English Program in Private Kindergartens, Bangkok Metropolis”. An Online Journal of Education 11, no. 4 (December 20, 2018): 637-652. Accessed September 27, 2020. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/161319.