เกตุเอี่ยมศิรดา, and กุโลภาสธีรภัทร. “การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา PROFESIONAL PRACTICUM IN EDUCATIONAL ADMINISTRATION OF THE HIGHER EDUCATION INSTISUTIONS BASED ON THE PROFESSIONAL STANDARDS OF THE TEACHERS’ COUNCIL OF THAILAND”. An Online Journal of Education 11, no. 4 (December 20, 2018): 679-696. Accessed September 27, 2020. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/161355.