ธีระเชาวพัฒน์ฐานพัฒน์, and เจริญกุลนันทรัตน์. “แนวทางการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนในเครือมูลนิธิ คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย GUIDELINES FOR MANAGEMENT OF STUDENT AFFAIRS OF SCHOOLS UNDER THE ST. GABRIEL’S FOUNDATION OF THAILAND”. An Online Journal of Education 11, no. 4 (December 20, 2018): 697-711. Accessed September 27, 2020. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/161362.