ศิริโชติณัฏฐณี, and ตังธนกานนท์กมลวรรณ. “ปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิธีการประเมินตนเองและความสามารถทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อ พัฒนาการทักษะปฏิบัติการทดลองของนักเรียน THE INTERACTION BETWEEN SELF ASSESSMENT METHODS AND SCIENCE ABILITY ON EXPERIMENTAL SKILL DEVELOPMENT OF STUDENTS”. An Online Journal of Education 11, no. 4 (December 20, 2018): 712-728. Accessed September 27, 2020. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/161373.