สงวนไว้ชนิสรา, and กาญจนวาสีศิริชัย. “การเปรียบเทียบความเที่ยงของแบบสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ทางคณิตศาสตร์: การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสรุปอ้างอิงความน่าเชื่อถือของผลการวัด COMPARISON OF TEST RELIABILITY FOR MEASURING MATHEMATICS CREATIVE PROBLEM SOLVING ABILITY: AN APPLICATION OF GENERALIZABILITY THEORY”. An Online Journal of Education 11, no. 4 (December 20, 2018): 743-760. Accessed September 21, 2020. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/161398.