ไทยเจริญเลิศบุษยา, and แกมเกตุวรรณี. “การพัฒนาแบบสอบวินิจฉัยมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนแบบเลือกตอบสามระดับ วิชาชีววิทยาของนิสิตฝึกสอน A DEVELOPMENT OF THREE – TIER DIAGNOSTIC TESTS BASED ON MISCONCEPTIONS IN BIOLOGY OF PRE – SERVICE TEACHERS”. An Online Journal of Education 11, no. 4 (December 20, 2018): 761-776. Accessed September 27, 2020. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/161404.