บุญรอดศุภรา, and ศิริภิรมย์วลัยพร. “การศึกษาการดำเนินการโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม A STUDY OF THE NEW SCHOOL YEAR ONE, READ AND WRITE IN ONE YEAR OF THE SCHOOL UNDER THE MINISTRY OF PRIMARY EDUCATION SERVICE, SAMUTSONGKHRAM.”. An Online Journal of Education 11, no. 4 (December 20, 2018): 791-803. Accessed September 27, 2020. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/161414.