เพชรนทีสิตาภา, and ศิริภิรมย์วลัยพร. “สภาพการบริหารกิจการนักเรียนของอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย STATE OF STUDENT AFFAIRS ADMINISTRATION OF ISLAMIC COLLEGE OF THAILAND”. An Online Journal of Education 11, no. 4 (December 20, 2018): 804-819. Accessed September 21, 2020. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/161418.