พิทยะภัทร์รัตติพร, and สุเมตติกุลปิยพงษ์. “การศึกษาการบริหารบุคลากรครูของโรงเรียนกวดวิชาในกรุงเทพมหานคร A Study of Teacher Management of Tutoring Schools in Bangkok”. An Online Journal of Education 11, no. 4 (December 20, 2018): 847-861. Accessed September 21, 2020. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/161430.