นามสนิทอรปวีณ์, and จิตระดับสมพงษ์. “การวิเคราะห์เนื้อหาเรื่องประชาธิปไตยในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมในระดับประถมศึกษา A CONTENT ANALYSIS OF DEMOCRACY IN SOCIAL STUDIES, REIGION AND CULTURE IN ELEMENTARY LEVEL”. An Online Journal of Education 11, no. 4 (December 21, 2018): 917-928. Accessed September 27, 2020. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/161672.