ผลพลกฤษฎา, and ชูประวัติเพ็ญวรา. “สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดกระซ้าขาวตามมาตรฐานเทคโนโลยีทางการศึกษาสำหรับผู้เรียน”. An Online Journal of Education 14, no. 2 (December 9, 2019): OJED1402029 (10 pages). Accessed April 2, 2020. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/186185.