ทีเจริญ ชวิกา, and ชูประวัติ เพ็ญวรา. “สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8”. An Online Journal of Education 14, no. 2 (December 26, 2019): OJED1402050 (12 pages). Accessed February 2, 2023. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/193488.