ป้อมประสิทธิ์วันวิสา, ชลาภิรมย์บัญชา, and ติงศภัทิย์สุธนะ. “ผลการใช้กิจกรรมพลศึกษาตามแนวคิดการกำกับตนเองเพื่อลดพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น”. An Online Journal of Education 14, no. 2 (December 27, 2019): OJED1402052 (11 pages). Accessed July 12, 2020. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/195587.