เชิดชูศิลป์อดิศร, and บางชวดดวงกมล. “แนวทางการเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองผ่านกิจกรรม Rap Battle”. An Online Journal of Education 14, no. 2 (July 24, 2019): OJED1402002 (15 pages). Accessed April 1, 2020. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/205285.