จิตวิลัยจุฑาเทพ, and รัตนอุบลอาชัญญา. “ผลการจัดกระบวนการการศึกษานอกระบบโรงเรียนโดยใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านเป็นฐานที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุและเยาวชน”. An Online Journal of Education 14, no. 2 (August 7, 2019): OJED1402023 (12 pages). Accessed July 12, 2020. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/221363.