เจริญผลจันทิมา, and คล้ายสังข์จินตวีร์. “การพัฒนาระบบวิดีโอสตรีมมิงแบบปฏิสัมพันธ์ ตามแนวคิดเกมมิฟิเคชันร่วมกับการเรียนแบบรอบรู้ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการกำกับตนเองสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต DEVELOPMENT OF AN INTERACTIVE VIDEO STREAMING SYSTEM BASED ON GAMIFICATION C”. An Online Journal of Education 11, no. 4 (April 21, 2017): 47 - 64. Accessed September 24, 2020. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/84192.