ทองสะอาดนรีรักษ์, and สุชีวะศิริเดช. “การพัฒนากระบวนการประเมินทักษะปฏิบัติการเคมี โดยใช้แนวคิดการสืบสอบที่มีการแนะแนวทางสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น A DEVELOPMENT OF CHEMICAL LABORATORY SKILLS ASSESSMENT PROCESS USING GUIDE-INQUIRY APPROACH FOR SECONDARY SCHOOL STUDENTS”. An Online Journal of Education 11, no. 4 (April 24, 2017): 80 - 92. Accessed September 24, 2020. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/84452.