มุตะพัฒน์องค์วิภา, and ศิริภิรมย์วลัยพร. “ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกองค์กรของครูโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร FACTORS RELATED TO ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIORS OF PRIVATE SCHOOL TEACHERS IN BANGKOK”. An Online Journal of Education 11, no. 4 (April 25, 2017): 146 - 162. Accessed September 24, 2020. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/84624.