ทองสีนา, and วิเศษศิริปองสิน. “การศึกษากรอบแนวคิดคุณลักษณะภาวะผู้นำของผู้อำนวยการโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานศึกษาธิการ เยาวชนและกีฬา กรุงพนมเปญ ในประเทศกัมพูชา THE STUDY OF CONCEPTUAL FRAMEWORK OF LEADERSHIP CHARACTERISTICS OF PRIMARY SCHOOL PRINCIPALS UNDER THE JURISDICTION. ”. An Online Journal of Education 11, no. 4 (April 25, 2017): 180 - 196. Accessed September 24, 2020. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/84633.